1. Wie kan een klacht indienen?

• Werkgevers
• Werknemers
• Werkzoekenden
• Participanten workshops / evenementen
• Overheden / andere instanties

2. Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid van één van bovenstaande personen / instanties over een aspect van de werking georganiseerd door iDROPS. Ze komt tot stand als overleg de ontevredenheid niet weggenomen heeft. Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk geformuleerd worden. Tevens kan een klacht ingediend worden over organisaties waarmee iDROPS een samenwerkingsakkoord heeft.

3. Ontvankelijkheid klachten

Klachten zijn niet ontvankelijk bij volgende situaties:
• Klachten over regelgeving en het gevoerde beleid
• Reeds ingediende en behandelde klachten
• Klachten 6 maanden na datum aan de gerelateerde actie
• Ongegronde, anonieme en/of klachten waarvan het belang niet aangetoond kan
worden.

4. Klachtenprocedure

De klachtenprocedure is laagdrempelig en kwaliteitsvol. Bij een klacht kan men de procedure raadplegen op onze website, waarbij men eerst nog wordt aangemoedigd om ons op te bellen in het kader van de klacht. Indien men de klacht schriftelijk wil formuleren, wordt men doorverwezen naar ons algemene e-mailadres dat wij dagelijks bekijken.

Men krijgt binnen 7 dagen een antwoord dat de klacht goed ontvangen is en behandeld wordt. Binnen zeker 10 dagen wordt beantwoord of de klacht ontvankelijk of niet ontvankelijk is bevonden (waarbij men eventueel wordt doorverwezen naar de juiste instantie). Indien iDROPS de klacht verder afhandelt, krijgt de klager binnen 30 dagen een antwoord op de klacht. Dit antwoord wordt in een digitaal getekende brief via mail gestuurd. Indien de klager niet tevreden is met het antwoord kan men steeds in hoger beroep gaan en / of een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Bij klachten over geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kan de klager formeel indienen bij de externe preventieadviseur ofwel een informele klacht indienen bij iDROPS waarbij de interne klachtenprocedure gevolgd wordt.

5. Contact klachten iDROPS

www.idrops.org
tel +32 498 10 11 66
mail: hello@idrops.be

Vlaamse Ombudsdienst
www.vlaamseombudsdienst.be
klachten@vlaamseombudsdienst.be
telefoon: 1700 (elke werkdag van 9u tot 19u)
Leuvensesteenweg 86, 1000 Brussel

0498 10 11 66